• Nước mắm nhĩ loại cao đạm

    Nước mắm nhĩ loại cao đạm

    Nước mắm dinh dưỡng, truyền thống

    Không có chất bảo quản, hương, vị tự nhiên

    Sản phẩm đạt tiêu chuẩn Việt Nam về nước mắm (TCVN 5107:2003).