• Nước mắm nhĩ loại I

    Nước mắm nhĩ loại I

    Ủ chượp tự nhiên, dinh dưỡng

    Không có chất bảo quản, hương, vị tự nhiên

    Sản phẩm đạt tiêu chuẩn Việt Nam về nước mắm (TCVN 5107:2003).