• Nước mắm cốt nhĩ loại đặc biệt

    Nước mắm cốt nhĩ loại Đặc Biệt

    Ủ chượp truyền thống

    Không có chất bảo quản, hương, vị tự nhiên

    Sản phẩm đạt tiêu chuẩn Việt Nam về nước mắm (TCVN 5107:2003).

    Sản phẩm xuất khẩu